Algemene voorwaarden

Het abonnement wordt automatisch verlengd tegen de dan geldende *tarieven, tenzij u minimaal twee maanden voor het einde van de lopende abonnementsperiode opzegt. Proefabonnementen lopen automatisch af. Abonnementen buiten Nederland hebben een speciaal tarief, op te vragen bij de abonneeservice SP Abonneeservice B.V..

*Prijs bij automatische incasso. Als u per (digitale) acceptgiro wilt betalen, komt er € 3,50 adminstratiekosten bij.

Algemene voorwaarden Abonnementen, welkomstgeschenken en webshopproducten.

1. Algemeen

1.1: Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op: i) alle abonnementsovereenkomsten met betrekking tot tijdschriften die worden uitgegeven door Leven in Frankrijk B.V., Italie Magazine B.V. en Joie de Vivre B.V. en ii) alle overeenkomsten met betrekking tot de levering van welkomstgeschenken en webshopproducten door deze B.V.'s.
Leven in Frankrijk B.V., Italie Magazine B.V. en Joie de Vivre B.V. maken deel uit van een groep uitgeverijen die samenwerken onder de naam Credits Media. Hierna zal aan deze B.V.'s worden gerefereerd als "Credits Media".

1.2: De abonnee wordt geacht door het aangaan van een abonnement geleverd door Credits Media, deze voorwaarden te accepteren.

1.3: Credits Media garandeert dat het geleverde abonnement beantwoordt aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.

1.4: Van het in deze algemene voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen; in dat geval blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverkort van kracht.

1.5: Credits Media is gerechtigd om welke reden dan ook, de uitgave van het tijdschrift waarvoor het abonnement is aangegaan, op ieder moment te staken. Alsdan is zij na stopzetting niet verplicht nog enige levering uit te voeren. De abonnee heeft in dat geval recht op gedeeltelijke restitutie van het vooruitbetaalde abonnementsgeld.

1.6: Credits Media behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze algemene voorwaarden. Check deze voorwaarden daarom regelmatig.

2. Nieuwe abonnementen

2.1: Nieuwe abonnementen kunnen op ieder moment ingaan, het abonnement start met de eerstvolgende editie.

2.2: Kortingsaanbiedingen en welkomstgeschenken zijn alleen mogelijk indien de nieuwe abonnee het afgelopen half jaar geen abonnement heeft gehad op het tijdschrift in kwestie. Indien dit wel het geval is vervalt het recht op korting of welkomstgeschenk.

2.3: Het welkomstgeschenk zal maximaal 6 weken na ontvangst van betaling van het abonnementsgeld aan abonnee worden verzonden. Uitzondering op deze regel is als de welkomstgeschenken door de leverancier niet tijdig bij SP Abonneeservice worden geleverd. Credits Media is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook als gevolg van het overschrijden van de aangekondigde levertermijnen.

2.4: De abonnee kan contact opnemen met SP Abonneeservice indien het welkomstgeschenk beschadigd wordt afgeleverd.

3. Duur en opzegging van het abonnement

3.1: Een abonnement wordt aangegaan voor de opgegeven periode en wordt daarna – behoudens opzegging – automatisch verlengd, tenzij anders wordt vermeld in de aanbieding. Binnen de eerste abonnementstermijn kan het abonnement alleen tegen het einde van de overeengekomen abonnementstermijn worden beëindigd, waarbij de abonnee uiterlijk twee (2) maanden voor het einde van de lopende abonnementsperiode moet opzeggen bij SP Abonneeservice. Dit kan telefonisch en schriftelijk (ook e-mail). Cadeauabonnementen lopen automatisch af.

3.2: Bij automatische verlenging wordt het abonnement omgezet in een abonnement voor onbepaalde tijd. Opzegging van het abonnement na automatische verlenging kan met inachtneming van een opzegtermijn van twee (2) maanden. Opzeggen kan telefonisch en schriftelijk.

3.3: Informatie over de looptijd van uw abonnement kan telefonisch bij SP Abonneeservice worden opgevraagd. De contactgegevens staan tevens vermeld in het colofon van het tijdschrift.

4. Betaling abonnementsgeld en wijze van betaling

4.1: Betaling van het abonnementsgeld dient voorafgaand aan elke abonnementsperiode te geschieden op een manier die de abonnee heeft geaccepteerd bij het aangaan van het abonnement (automatische incasso, iDeal of acceptgiro). Abonnee kan de betaalwijze gedurende de gehele abonnementsperiode zelf laten wijzigen van acceptgiro  naar incasso. De betalingstermijn bij verlenging van het abonnement is 14 dagen, en worden op dezelfde wijze (voor iDeal via automatische incasso) geïncasseerd van hetzelfde rekeningnummer. De abonnementsprijzen vindt u in het colofon of op de servicepagina van het tijdschrift. Door te kiezen voor automatische incasso en akkoord te gaan met de voorwaarde geeft u toestemming aan Credits Media om doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven en aan uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van Credits Media. Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen 8 weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.

4.2: Bij niet tijdige betaling onder andere door stornering van de afgeschreven bedragen of wegens een ontoereikend saldo op de aangegeven rekening, zullen herinnerings- en incassokosten in rekening worden gebracht. Indien de betaling van het abonnement ook na aanmaning niet ontvangen is, is Credits Media gerechtigd het abonnement eenzijdig en met onmiddellijke ingang te beëindigen alsmede eventuele schadevergoeding en achterstallige betalingen te vorderen.

4.3: Alle abonnementenprijzen zijn in euro's en inclusief BTW.

4.4: Credits Media behoudt zich het recht voor de abonnementsprijs gedurende de looptijd van het abonnement te wijzigen.

5. Bezorging

5.1: De bezorging van de tijdschriften van Credits Media vindt plaats via SP Abonneeservice/PostNL. Indien het tijdschrift niet of beschadigd aangekomen is, kan de abonnee daarover contact opnemen met SP Abonneeservice.

5.2: Teneinde een ongestoorde voortzetting van de bezorging te kunnen waarborgen, dienen adreswijzigingen uiterlijk drie weken vóór de verhuisdatum te zijn opgegeven per mail of per post aan SP Abonneeservice.

6. Privacy en Wet Bescherming Persoonsgegevens

Credits Media is verantwoordelijk voor de verwerking van de klantgegevens die worden verzameld bij het aangaan van nieuwe abonnementen met als doel om i) uitvoering te kunnen geven aan de overeenkomst tussen Credits Media en de abonnee, ii) om een administratie bij te houden van alle abonnees en iii) om relevante aanbiedingen te doen van Credits Media, partners of geselecteerde derde partijen. Credits Media respecteert de privacy van haar abonnees.

De abonnee erkent op de hoogte te zijn gesteld van de inzameling en verstrekking van zijn persoonsgegevens en het gebruik dat daarvan kan worden gemaakt en de abonnee gaat akkoord met het privacy- en cookie beleid van Credits Media.

7. Welkomstgeschenken, producten

7.1: Indien de geleverde welkomstgeschenken niet conform de overeenkomst zijn geleverd, dient de abonnee de eventuele gebreken of eventueel verkeerd geleverde goederen te melden. Credits Media raadt aan de geleverde producten onmiddellijk na ontvangst te inspecteren en de daarbij gebleken gebreken uiterlijk binnen 14 dagen schriftelijk (via brief, e-mail) te melden. Indien deze melding niet binnen voornoemde tijd is gedaan, heeft Credits Media het recht om een dergelijke klacht niet in behandeling te nemen.

7.2: De abonnee ontvangt altijd bericht na een bestelling. Alle welkomstgeschenken en producten zijn meestal uit voorraad leverbaar. Het kan echter voorkomen dat een product tijdelijk niet op voorraad is. In dat geval krijgt de abonnee daarvan, gemiddeld uiterlijk binnen één maand nadat Credits Media de bestelling heeft ontvangen, bericht en houdt Credits Media de bestelling aan.

7.3: Getracht wordt om de afbeeldingen ten aanzien van de welkomstgeschenken en producten zo nauwgezet mogelijk overeen te laten komen met de werkelijkheid. Credits Media kan echter niet garanderen dat de kleuren die op de afbeeldingen ten aanzien van de welkomstgeschenken te zien zijn, exact de werkelijke kleuren zijn van de te leveren producten.

7.4: De aanbieding ten behoeve van een welkomstgeschenk of product is geldig zolang de voorraad strekt. Indien het betreffende welkomstgeschenk of product niet meer voorradig is, heeft de abonnee recht op een alternatief geschenk of product dan wel de betreffende korting, een en ander ter keuze van de abonnee.

8. Klachten

8.1: De abonnee dient klachten zo snel mogelijk na het ontstaan ervan te melden aan SP Abonneeservice. SP Abonneeservice zal de klacht in behandeling nemen en uiterlijk na twee weken bericht sturen aan de abonnee.

9. Aansprakelijkheid

Credits Media is uitsluitend aansprakelijk voor door de abonnee geleden schade indien deze schade aan Credits Media is toe te rekenen of indien deze krachtens wettelijke bepalingen voor risico van Credits Media komt. Credits Media is niet aansprakelijk voor schade, die het gevolg is van het gebruik door abonnee van enig door Credits Media geleverd product, tenzij Credits Media aansprakelijk is op grond van de bepalingen inzake productaansprakelijkheid als bedoeld in product 6:185 e.v. Burgerlijk Wetboek. Credits Media is niet aansprakelijk voor enige schade indien deze is veroorzaakt door een tekortkoming die het gevolg is van overmacht. Overmacht is aanwezig, indien de tekortkoming het gevolg is van buiten de macht van Credits Media gelegen omstandigheden, waaronder in ieder geval wordt verstaan: oorlog of daarop gelijkende situaties, oproer, sabotage, boycot, staking, bezetting, blokkade, ziekte van personeel van Credits Media, tekortschieten van toeleveranciers en/of transporteurs van Credits Media, maatregelen van de overheid (een buitenlandse overheid daaronder begrepen) zoals een vervoers-, import-, of productieverbod, natuurrampen, slecht weer, blikseminslag, brand, explosie en uitstroming van gevaarlijke stoffen of gassen. Niets van bovenstaande is van toepassing in geval van opzet en/of grove schuld van Credits Media. Abonnee dient te bewijzen dat sprake is van opzet of grove schuld van Credits Media. Credits Media is niet aansprakelijk voor enige schade, die later dan 3 maanden na de levering van het product is ontstaan en die niet binnen 14 dagen na openbaring schriftelijk aan Credits Media is kenbaar gemaakt. Wanneer de schade later is ontstaan zal Credits Media de abonnee op zijn of haar verzoek informeren over het eventuele verhalen van de schade bij de leverancier. Het is abonnee niet toegestaan enige vermeende vordering tot schadevergoeding te verrekenen met enig bedrag dat abonnee aan Credits Media is verschuldigd. De abonnementsvoorwaarden, waaronder abonnementprijzen zijn onder voorbehoud van kennelijke druk- en zetfouten.

10. Overige bepalingen

Op deze Algemene Voorwaarden is bij uitsluiting Nederlands recht van toepassing. In geval van eventuele geschillen is de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam bij uitsluiting de bevoegde rechter. Deze Algemene Voorwaarden treden in werking met ingang van 1 november 2011. Per die datum vervallen eerder gepubliceerde Leveringsvoorwaarden.